tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na karę grzywny

Nowelizacja ustawy kodeksu karnego wchodząca w życie od dnia 01 lipca 2015 r., który w swoich założeniach kładzie zasadniczy nacisk na orzekanie kar "wolnościowych" w postaci grzywny i kary ograniczenia wolności przewiduje jednocześnie bardzo interesujące rozwiązanie prawne, a mianowicie możliwość wystąpienia z wnioskiem przez skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania o zamianę tej kary na karę grzywny lub karę ograniczenia pozbawienia wolności.

Przewidziane rozwiązanie prawne zapewnie spowoduje duże zainteresowanie wśród osób wobec, których orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Dlaczego przedmiotowe może okazać się pożądanym rozwiązaniem ? Należy wskazać, że nowe przepisy prawne przewidują w przypadku kary grzywny zatarcie skazania w tym zakresie już po upływie 1 roku od dnia jej wykonania. Tym samym występując z takim wnioskiem - o warunkach poniżej - przy założeniu, że mamy orzeczoną karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania np. na okres próby 4 lata, a tym samym zatarcie skazania następuje po 4 latach i 6 miesiącach możemy znacznie "przyspieszyć" usunięcie danych z KRK. Ponadto zamiana kary powoduje, że nie musimy żyć w przeświadczeniu obligatoryjnego zarządzenia kary warunkowo zawieszonej w przypadku popełniania umyślnego przestępstwa podobnego, za które orzeczono karę pozbawienia wolności również m.in. z warunkowym jej zawieszeniem.

W zakresie warunków złożenia wniosku:

1. sąd rozpoznaje na wniosek skazanego.

2. nie zarządzono wykonania kary warunkowo zawieszonej.

3. cele kary poprzez zamianę zostaną spełnione - tym samym przedmiotowy wniosek nie będzie można traktować jak automatyczną zamianę na karę grzywny czy karę ograniczenia wolności.

4. w przypadku kary grzywny muszną na to pozwalać dochód skazanego, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe.

5. w przypadku orzeczenia łącznie z karą warunkowo zwieszoną obowiązków określony w art. 72 § 1 pkt 7b (opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym) lub w § 2 tego artykuł (naprawienia szkody) niezbędny jest ich wykonania dla dokonania przez sąd zmiany.

Zatarcie skazania w przypadku zamiany na karę grzywny będzie następować w ciągu roku od dnia jej wykonania. Grzywnę będzie można uiścić po uprawomocnieniu się orzeczenia w zakresie zmiany i od dnia jej uiszczenia następować będzie bieg terminu do zatarcia skazania. Należy jednocześnie podkreślić, że zamiana na karę grzywny czy ograniczenia wolności nie zwalnia skazanego od wykonania orzeczonych wobec niego środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych lub środków zabezpieczających. W takich sytuacjach zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania orzeczonego wobec niego środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Jednocześnie jeżeli skazany będzie uchylał się od uiszczenia grzywny, wykonywania kary ograniczenia wolności, wykonania nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonych środków karnych przepisy prawa przewiduje obligatoryjne uchylenie dokonanej zamiany i zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności. Tym samym do przedmiotowego rozwiązania prawnego należy podchodzić z pełną odpowiedzialności i świadomością wykonania nałożonych obowiązków, środków karny czy zapłaty samej grzywny.