Prawo karne skarbowe

W świetle ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe czy odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega osoba, która popełniła czyn społecznie szkodliwy, a także zabroniony pod groźbą kary. Przepisy wskazują, że jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie są traktowane czyny o znikomej szkodliwości. Należy mieć bowiem na względzie, że prawo karne skarbowe ma na celu przede wszystkim ochronę interesów fiskalnych państwa.

Jakie zachowania podlegają prawu karnemu skarbowemu?

W świetle kodyfikacji prawnej można wyróżnić dwa rodzaje czynów, a mianowicie przestępstwo i wykroczenie skarbowe. Za przestępstwo skarbowe uważany jest czyn zabroniony przez ustawę pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności bądź kary pozbawienia wolności. Pod pojęciem wykroczenia skarbowego rozumie się natomiast czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny, określonej kwotowo, o ile kwota uszczuplonej bądź narażonej na takie uszczuplenie należności publicznoprawnej czy wartość przedmiotu czynu jest większa niż pięciokrotna wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W ramach wsparcia prawnicy naszej kancelarii mogą udzielić pomocy z zakresu prawa karnego skarbowego w sprawach:

W naszej kancelarii adwokackiej prawnicy udzielają informacji czy popełniony czyn podlega prawu karnemu czy karnemu skarbowemu, należy mieć przy tym na względzie, że zachodzi między tymi dwoma obszarami ściślejszy związek niż między kodeksem karnym skarbowym a prawem finansowym czy administracyjnym. Jednocześnie trzeba podkreślić autonomiczny charakter ustawodawstwa karnego skarbowego, co przejawia się głównie w dogłębnym przeanalizowaniu i określeniu czynów oraz w odpowiedzialności grożącej za ich popełnienie.

Wsparcie kancelarii adwokackiej

Podstawową pomocą, jakiej udzielić może adwokat jest doradztwo prawne. W naszej kancelarii udzielamy pisemnych i ustnych porad w przedmiotowym obszarze ustawodawstwa. Jesteśmy otwarci na udzielenie jednorazowej, doraźnej pomocy bądź zaoferowanie stałej obsługi prawnej. We współpracy z przedsiębiorcami udzielamy porad, pozwalających działać firmie zgodnie z prawem. Ponadto sporządzamy opinie i pisma procesowe, a także reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi. Działamy na terenie Nowego Sącza, Warszawy, Pruszkowa, Garwolina, Mińska Mazowieckiego.