tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Prawo pracy

Adwokat prawo pracy - do zakresu świadczonych przez naszą Kancelarię usług prawnych należą sprawy z zakresu prawa pracy. Prawnicy Kancelarii posiadaną bogatą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie prawa dzięki prowadzeniu szeregu spraw z prawa pracy, świadczonej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, w tym w ramach obsługi prawnej oraz dzięki pogłębianiu posiadanej wiedzy m.in. poprzez publikacje, z którymi mogą Państwo zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce facebooka.

Dzięki środkom komunikacji elektronicznej prawnicy naszej Kancelarii mającej siedzibę w Warszawie są dostępni do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju, jak i również za granicą.

Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych przez adwokatów Kancelarii w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego znajdą Państwo poniżej.

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

Adwokat prawo pracy - czynności pozasądowe

 • sporządzanie umów o pracę,  kontraktów menadżerskich, klauzule o zakazie konkurencji, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • regulamin wynagradzania, regulamin pracy;
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy;
 • potrącenie wynagrodzenia, odpraw rentowa, emerytalna i pośmiertna, nagrody jubileuszowe;
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: przygotowanie kara upomnienia, nagany, pieniężna;
 • regulamin fundusz świadczeń socjalnych, zasady dysponowania funduszem;
 • dokumentacja pracownicza;
 • zwolnienia grupowe, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 • odpowiedzialność materialna pracowników;
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi;
 • czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy;
 • urlop wypoczynkowy, odwołanie z urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie, plan urlopów;
 • urlop bezpłatny, urlop macierzyński, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlop wychowawczy;
 • układy zbiorowe pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy;
 • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych;
 • wypadki przy pracy;
 • mediacje.

Adwokat prawo pracy - czynności sądowe

 • przygotowanie pozwu, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew  o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
 • odszkodowanie za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa o pracę;
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej;
 • wypadki przy pracy;
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.

Prawo oświatowe - czynności pozasądowe i sądowe

 • awans zawodowy nauczycieli;
 • nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (nauczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomowany), nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania, zasady, rodzaj umowy (na czas określony, czas nieokreślony), kryteria i przesłanki zastosowania art. 10 ust. 5, ust. 6, ust. 7 Karty Nauczyciela;
 • wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę (zasady i przesłanki), odprawa, stan nieczynny, ograniczenie zatrudnienia (zasady przyznawania odprawy), inne zasady wypowiadania i rozwiązywania stosunku o pracę na podstawie mianowania i umowy o pracę art. 23, 26, 27 i 28 Karty Nauczyciela;
 • regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, regulamin fundusz świadczeń socjalnych, zasady dysponowania funduszem;
 • godziny ponadwymiarowe, świadczenie urlopowe;
 • zasiłek na zagospodarowanie;
 • urlop uzupełniający, macierzyński, wychowawczy, dla poratowania zdrowia;
 • kary dyscyplinarne i porządkowe, sprzeciw, pozew o uchylenie kary, postępowanie przed komisjami dyscyplinarnym i sądem apelacyjnym;
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela;
 • powierzenie stanowiska dyrektora, konkurs na stanowisko dyrektora, dokumentacja, powierzenie stanowiska dyrektora, odwołanie ze stanowiska kierowniczego (dyrektora, wicedyrektora);
 • likwidacja szkoły, połączenie szkół w zespół, wyłączenie szkół z zespołu;
 • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych.
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.