Wierzytelność

Świadczymy usługi prawne w zakresie dochodzenia zapłaty wierzytelności pieniężnych, które mogą powstać z różnych tytułów prawnych. Zapewniamy stałą obsługę prawną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej czy skypa.

Zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie postępowania przedsądowego, postępowania sądowego, postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego. Przygotowujemy pisma przedprocesowe (wezwania do zapłaty), odpowiedzi na pisma przedprocesowe, porozumienia pomiędzy stronami, wypowiedzenia umów, odstąpienia od umów, rozwiązania umów.

Przygotowujemy pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, wnioski o zabezpieczenie roszczeń, wnioski o zabezpieczenie dowodów. Sporządzamy apelacje, zażalenie, skargi kasacyjne, wnioski o wznowienie postępowania. Po zakończonym postępowaniu sądowym przygotowujemy wnioski o egzekucję. Poniżej przedstawiamy skrócony opis poszczególnych etapów odzyskiwania wierzytelności:

Etap przedsądowy

Analiza rodzaju wierzytelności, ustalenie możliwych trybów dochodzenia wierzytelności, dokonannia zabezpieczeń już na tym etapie postępowania, zebrania wymaganej dokumnetacji do złożenia pozwu. Dokonując wskazanych czynności jednocześnie przygotowujemy ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika. Po skierowaniu wezwania monitorujemy fakt otrzymania przedmiotowego przez dłużnka i upływ wskazanego w wezwaniu terminu płatności. Po jego upływie kontaktujemy się z klientem celem uzyskania informacji o dokonaniu/lub nie dokonaniu zapłaty przez dłużnika.

Jednocześnie na tym etapie po dokonanej analizie otrzymanej dokumentacji podpowiadamy rozwiązania jak np. oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, której następnie wpływają na szybszą możliwość uzyskannia prawomocnego orzeczenia sądu. W naszej praktyce spotykamy się również wielokrotnie z zawieraniem porozumień z dłużnikami określającymi zasady spłaty zobowiązań.

Ponadto prowadzimy z dłużnikiem całościową koresponencjię konsultując poszczgólne działania z klientemi.

Etap sądowy

W sytuacji gdy uzyskamy informację o braku płatności ze strony dłużnika przesyłam klientowi dane do płatności opłaty sądowej/ewentualnie w ramach współpracy dokonujemy przedmiotowej i ja refakturujemy i kierujemy pozew do sądu. Bardzo ważnym na etapie sądowego dochodzenia wierzytelności są poczynione ustalenia wskazane powyżej. Przedmiotowe pozwala nam skierować pozew we właściwym trybie postępowania, który z koleji wielokrotnie przyczynia się do po pierwsze przyspieszenia postępowania, a po drugie uzyskania zabezpieczenia wierzytelności już na etapie sądowym.

Jednocześnie z uwagi na prekluzje dowodową bardzo ważnym jest zawarcie w pozwie właściwych wniosków dowodowych, które w sytuacji ich nie powołania mogą zostać oddalone przez Sąd na dalszym etapie postępowania. 

W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty i nie zaskarżenia przedmiotowego przez dłużnika przechodzimy do kolejnego etapu postępowania o czym poniżej. Jednakże w przypadku wniesienia sprzrciwu/zarzutów przez dłużnika bardzo ważnym na rozprawie sądowej jest doświadczenie i wiedza zdobyta w trakcie kilkunastoletniej praktyki zawodowej. Raz popełniony błąd może mieć nieodwracalne skutki procesowe dla całego postępowania.

Etap postępoowania egzekucyjnego

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego bardzo ważnym są wszelkie informacje posiadane przez klienta o sytuacji majątkowej dłużnika. Niezależnie od powyższych, które w sytuacji przekazania nam takiej informacji zostaną ujęte bezpośrednio we wniosku, istotnym jest również odpowiednie sformułowanie wniosku egzkeucyjnego o czynności jakie oczekujemy, że zostaną podjęte w ramach postępowania.