Prawo karne

W zakresie tej dziedziny prawa swoją wiedzę i doświadczenie opieramy na odbytej aplikacji prokuratorskiej i aplikacji adwokackiej, a także kilkuletnie pracy i współpracy z kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w prawie karnym, jak i również kancelariami radców prawnych. Nasze usługi dotyczą zarówno osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych i pokrzywdzonych.

Należy wskazać, iż postępowanie karne zasadniczo dzieli się na postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe i postępowanie wykonawcze. W ramach postępowania przygotowawczego dokonujemy czynności, które dotyczą udziału w czynnościach procesowych, sporządzania zażaleń na stosowane środki zapobiegawcze, sporządzaniu wniosków o skierowanie spraw do mediacji. W przypadku pokrzywdzonego ponadto sporządzamy m.in. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, subsydiarny akt oskarżenia. W ramach postępowania sądowego bierzemy udział w postępowaniu jako obrońca czy pełnomocnik, sporządzamy wnioski o dobrowolne poddanie się karze, środki odwoławcze – apelacje, zażalenie, kasacje. W ramach postępowania wykonawczego sporządzamy wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania i inne.

Szczegółowy opis czynności znajduje się w zakładce prawo karne, jednakże w tym miejscu z uwagi na specyfikę prawa karnego ważnym jest krótkie zarysowanie czynności, rozwiązań i możliwych konsekwencji. 

Postępowanie przygotowawcze

Zarówno występując po stronie pokrzywdzonego, podejrzanego, czy osoby podejrzewanej przedmiotowy etap, w szczególności jego początek należy do bardzo ważny części procesu karnego. To właśnie już przy pierwszych czynnościach procesowych mogą zaistnieć takie okoliczności, które będą decydować o odpowiedzialności karnej czy też braku przedmiotowej. Dlatego w mojej ocenie bardzo ważnym jest udział już na tym etapie postępownaia obrońcy czy pełnomocnika, który posiadając doświadczenie i wiedzę przekaże niezbędne informację klientowi, w tym w szczególności wyjaśni przysługujące uprawienia. Niejednokrotnie bowiem warto korzystać z przysługujących prawa jak prawo do odmowy składania wyjaśnień czy też składania przedmiotowych w określonej części.

Jednocześnie w dobie wszechobecnej elektroniki przedmiotwy etap postępowania pozwala nam również dokonać zabezpieczenia materiału dowodowego, który z upływem czasu może być nieosiągalny czy niezabezpieczony przez organy ścigania w trakcie czynności.

Postępowanie przygotowawcze to również środki zapobiegawcze, a wśród przedmiotowych najdotkliwszy izolacyjny środek w postaci tymczasowego aresztowania. W tym zakresie doświadczenie i wiedza adwokat może być bezcenna dla rozstrzygnięcia o jego stosowaniu.