Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej, dlatego ich ustalenia mogą żądać także osoby tej władzy pozbawione. Ten zakres prawa rodzinnego wielokrotnie pojawia przy innego rodzaju prowadzonych sprawach dotyczących m.in. rozwodu czy separacji. Jednakże przedmiotowe sprawy są niejednokrotnie samodzielnym przedmiotem sporu pomiędzy rodzicami dziecka.

Postępowanie przedmiotowe

Prowadzenie przedmiotowego postępowania zmierza zazwyczaj do zapewnienia klientowi odpowiednich do jego sytuacji i oczekiwań kontaktów z dzieckiem. Wielokrotnie przygotowanie odpowiedniego stanowiska w sprawie pozwala zawrzeć porozumienie już na pierwszej rozprawie. Przedmiotowe postępowania charakteryzują się również potrzebą zapewnienia pomocy prawnej po zakończeniu postępowania w celu właściwego wywiązywania się przez drugą stronę z określonych w orzeczeniu czy ugodzie zakresu kontaktów z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem powinny być ustalone tak, by uwzględniały przede wszystkim dobro oraz oczekiwania dziecka. Jeżeli rodzice nie są w stanie dojść w tej kwestii do porozumienia, wówczas decyzję podejmuje sąd opiekuńczy. W tym celu każda ze stron może złożyć wniosek do sądu, w treści którego zostanie określony sposób kontaktów z dzieckiem lub dziećmi. Wniosek o kontakty z dziećmi może zostać złożony również przez rodziców stron jeśli nie mają możliwości kontaktowania się z wnukami.

Przez kontakty z dzieckiem rozumie się nie tylko wizyty czy też wspólne spędzanie czasu poza miejscem stałego pobytu dziecka bez obecności drugiej strony. To również kontakty telefoniczne, mailowe i inne.

Ograniczenie kontaktów z dziećmi

Zgodnie z przepisami prawa w niektórych sytuacjach sąd opiekuńczy może ograniczyć kontakty rodziców z dziećmi. Ma to miejsce w sytuacji, gdy zachowania rodzica prowadzą do kształtowania niewłaściwych zachowań dziecka bądź też są przyczyną stresu. Ograniczenia takie mogą zostać nałożone przez sąd również w przypadku choroby rodzica, której objawy mogłyby zagrażać zdrowiu oraz bezpieczeństwu dziecka. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ponadto całkowite zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem na mocy wyroku sądu opiekuńczego.

Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie kontaktów z dzieckiem znajduje się w zakładce usługi, a następnie ikonka prawo rodzinne.