Przestępstwa gospodarcze

W Kodeksie Karnym nie występuje jednoznaczna definicja przestępstwa gospodarczego. Natomiast z uwagi na bardzo szerokie rodzaje zachowań wyczerpujących znamiona czynów zabronionych można spotkać się z szeregiem różnych prób zdefiniowania istoty tych występków. W najbardziej uniwersalnym ujęciu pod pojęciem przestępstw gospodarczych rozumie się czyny karalne, które godzą w lub zagrażają ponadindywidualnym dobrom sfery życia gospodarczego, czyli wykraczają poza interesy własne sprawcy. Naruszają w ten sposób zaufanie w stosunku do instytucji życia gospodarczego i mogą prowadzić do utraty zaufania społecznego wobec systemu gospodarczego.

Jakie czynności zaliczane są do przestępstw gospodarczych?

Zakres przestępstw gospodarczych obejmuje szereg czynności o bardzo zróżnicowanym charakterze, a przy tym stanowi płaszczyznę stale ewoluującą z uwagi na rozwój nowych obszarów działalności, nowe formy kontaktów gospodarczych, ekonomiczne czynniki systemowe oraz postęp technologiczny.

Można jednak wyróżnić pewną grupę cech wspólnych dla wszystkich przestępstw o charakterze ekonomicznym. W zdecydowanej większości czynności takie mogą/będą stwarzać pozory legalnych działań, mając w rzeczywistości utajony charakter i intencje. Niewątpliwie mają też daleko idące skutki na gruncie materialnym i niematerialnym, co może skutkować poważnymi stratami finansowymi. Do katalogu przestępstw gospodarczych, w których pomocy może udzielić kancelaria adwokacka, zalicza się takie czynności, jak między innymi:

Ponadto wśród przestępstw gospodarczych można wskazać rozróżnienie z uwagi na przedmiot i podmiot przestępstwa. Pod względem poszkodowanych mogą bowiem być to działania czynione na szkodę wierzycieli, konsumentów czy też środowiska.

Wsparcie adwokackie kancelarii prawnej

W naszej kancelarii oferujemy pomoc adwokata w sprawach karnych z zakresu przestępczości gospodarczej. Z uwagi na dynamiczny charakter zmian w tym obszarze ustawodawstwa stale śledzimy modyfikacje prawne, korzystamy ze zdobytego doświadczenia i wykorzystujemy przedmiotowe w prowadzeniu zleconych spraw. Udzielamy porad ustnych oraz pisemnych w przedmiotowym obszarze, a także przygotowujemy stosowną dokumentację, jak również oferujemy sporządzenie stosownych opinii. Adwokaci naszej kancelarii występują także w roli obrońców czy też pełnomocników Klientów przed sądami oraz innymi organami administracyjnymi. Pragnąc skorzystać z naszego wsparcia należy skontaktować się z filią kancelarii w Warszawie, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Pruszkowie lub Nowym Sączu.