Alimenty

W tym zakresie prawa rodzinnego taktyka procesowa prowadzenia sprawy zależy od rodzaju powództwa, które może dotyczyć żądania zasądzenia alimentów, żądania ich obniżenia czy też podwyższenia oraz żądania uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Najistotniejsze kwestie

We wskazanych powyżej sprawach bardzo ważnym aspektem jest przygotowanie materiału dowodowego, który pozwoli na udowodnienie zazwyczaj dwóch najistotniejszych przesłanek, a mianowicie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. W przedmiotowych sprawach ważnym aspektem jest również podjęcie ewentualnych rozmów ugodowych ze stroną przeciwną, a także zabezpieczenie powództwa poprzez zawarcie w piśmie procesowym wniosku o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu.

Po zakończonym postępowaniu sądowym ważnym elementem jest przygotowanie właściwego wniosku o egzekucję, który pozwoli skutecznie wyegzekwować zasądzone alimenty na rzecz klienta.

Należy pamiętać, że alimenty są to środki, które mają zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych członkom rodziny, którzy z różnych – uzasadnionych powodów – nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Jak długo dziecku przysługują alimenty?

Sprawy alimentacyjne towarzyszą sprawom o rozwód, ponieważ obowiązek utrzymania dziecka ciąży na obojgu rodzicach – nawet, gdy opieka nad nim zostaje przydzielona jednemu z nich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Obowiązek utrzymania dziecka ciąży na rodzicach do uzyskania przez nie pełnoletniości bądź też do ukończenia 25 roku życia (o ile dziecko uczy się w szkole publicznej w systemie dziennym). Obowiązek ten nie wygasa nigdy w przypadku trwałego kalectwa i niepełnosprawności dziecka.

Świadczenia pieniężne w niektórych przypadkach mogą być zasądzone także względem małżonka. Osoba starająca się o takie świadczenia nie może być uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego, musi też wykazać, że znajduje się w tzw. niedostatku będącym następstwem rozwodu czy też jeśli druga strona została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego musi wykazać, że jej sytuacji materialna ulegnie/uległa zmianie na skutek rozwodu.

Porady prawne

W tej dziedzinie prawa rodzinnego nasi adwokaci świadczą pomoc w postaci porady prawnej (w siedzibie Kancelarii, jak i drogą elektroniczną), udziału w negocjacjach mających na celu ugodowe zakończenie sprawy, sporządzenia pozwów, a także reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie alimentów znajduje się w zakładce usługi, a następnie prawo rodzinne.