tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi bardzo szeroki zakres regulacji w wielu aspektach codziennego życia. W ramach świadczonej pomocy prawnej pomagamy rozwiązywać szereg pojawiających się problemów dotyczących najczęściej prawa zobowiązań, w tym dużej mierze dotyczących umów, prawa spadkowego, jak i również nakładów, współwłasności, posiadania, bezumowne korzystania czy przedawnienia, bezpodstawnego wzbogacenia, świadczenia nienależnego, skargi pauliańskiej i szeregu innych kwestii prawnych.

Świadczymy pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym, w postaci porad prawnych czy opinii, jak i również poprzez reprezentację sądową. Warszawska kancelaria adwokacka stanowi główną naszą siedzibę, jednakże mając na uwadze ciągle rosnącą liczbę klientów Kancelarii wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom otwierając kolejne filie Kancelarii – Adwokat Mińsk Mazowiecki, Adwokat Garwolin, Milanówek, Piaseczno, Adwokat Pruszków, Otwock.

Szczegółowy zakres świadczonej pomocy prawnej przez Adwokatów Kancelarii, również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przedstawiamy poniżej.

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

Postępowanie pozaprocesowe
i przedprocesowe m.in.: 

 • porady prawne;
 • analiza sprawy;
 • sporządzenie opinii prawnych;
 • udziału w negocjacjach i mediacji pomiędzy stronami;
 • sporządzenie umów, pism zawierających m.in. wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, wezwanie do zapłaty, porozumienie, stanowisko prawne w danej kwestii.
 

Postępowanie sądowe m.in.:

 • sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, sprzeciwu od wyroku zaocznego, wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosku o zawezwania do próby ugodowej, cofnięcie pozwu;
 • sporządzenie środków odwoławczych - apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie;
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • udział w mediacji pomiędzy stronami;
 • sporządzenie ugody.

Do głównego rodzaju spraw prowadzonych przez Kancelarię należą:

Prawo spadkowe - adwokat spadki

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, w tym wraz ze zniesieniem współwłasności, uznanie za niegodnego dziedziczenia, zachowek, przyjęcie spadku, w tym proste bądź z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia i inne.

Prawo zobowiązań

czyny niedozwolone – odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych, wypadków przy pracy, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, kar umownych, opóźnienia i zwłoki w wykonaniu zobowiązania, bezpodstawne wzbogacenie, świadczenie nienależne, odstąpienia od umowy, umowy przedwstępnej, przelewu wierzytelności, zmiany dłużnika, skargi paulińskiej, zawarcia, istnienia lub nieistnienia, wykonania, odstąpienia, wypowiedzenia, rozwiązania, ustalenia treści umowy, w tym w szczególności:

 • umowy sprzedaży (rękojmia, gwarancja i niezgodność towaru z umową, zastrzeżenie własności, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa);
 • umowy o dzieło (opóźnienie prac, wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienia od umowy);
 • umowy o roboty budowlane (umowy z podwykonawcą, gwarancja zapłaty, opóźnienie prac, wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienie od umowy);
 • umowny najmu, w tym najmu lokalu mieszkalnego (eksmisja z lokalu mieszkalnego, wstąpienie osób bliskich, odpowiedzialność za zapłatę czynszu, wstąpienie w prawa zbywcy przez nabywcę);
 
 • umowa dzierżawy (wypowiedzenie umowy, roszczenia);
 • umowa  pożyczki;
 • umowy zlecenia, w tym umowa o świadczenie usług (wypowiedzenie umowy, roszczenia)
 • umowa przewozu (wypowiedzenie umowy, roszczenia);
 • umowa ubezpieczenia;
 • umowa darowizny;
 • umowa renty i dożywocia;
 • umowa deweloperska.

Prawo rzeczowe

zasiedzenie, współwłasność i jej zniesienie, spory dotyczące ochrony prawa własności – wydania rzeczy, przywrócenia stanu poprzedniego, zaniechania naruszeń, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy,  w tym bezumowne, naruszenie i ochronę posiadania
i inne.     

Ponadto zajmujemy się również problematyką prawa własności lokali, ochrony praw lokatorów.