tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

W większości przypadków o ustalaniu kto jest ojcem dziecka decyduje przepis domniemania ojcostwa męża matki z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego brzmieniem domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania ich małżeństwa bądź przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia. Domniemanie może być obalone na skutek powództwa bądź zaprzeczenia ojcostwa, a sprawę w tym obszarze może poprowadzić adwokat z jednej z naszych kancelarii z Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Pruszkowa, Garwolina, Nowego Sącza.

Ponadto ustalenie ojcostwa może nastąpić na skutek:

  • Sądowego ustalenia ojcostwa
  • Uznania dziecka przez mężczyznę, gdy nie ma zastosowania przepis o domniemaniu ojcostwa
  • Legitymacji poprzez zawarcie związku małżeńskiego przez rodziców dziecka (legitimatio per subequens matrimonium.)

Ubieganie się o sądowe ustalenie ojcostwa

Nasza kancelaria adwokacka udziela pomocy w postępowaniach o sądowe ustalenie ojcostwa, o ile jest to możliwe. Mężczyzna ma taką możliwość, gdy: dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego; domniemanie ojcostwa męża matki zostało obalone bądź jeśli biologiczny ojciec nie poczuwa się do uznania dziecka. Mężczyźnie, który chce uznać dziecko pomagamy:

  • przygotować oświadczenie do złożenia przed kierownikiem Urzędy Stanu Cywilnego (musi być potwierdzone przez matkę dziecka w ciągu 3 miesięcy);
  • reprezentując przed sądem opiekuńczym (gdy mężczyzna jeszcze nie osiągnął pełnoletniości);
  • reprezentując przed polskim konsulem (jeśli uznanie odbywa się za granicą, a jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo).

O ustalenie ojcostwa może ubiegać się zarówno matka dziecka, jak też domniemany ojciec. Mogą oni wystąpić z takim powództwem tylko jeżeli dziecko nie osiągnęło 18 roku życia. W momencie, gdy dziecko osiąga pełnoletniość, samo może domagać się ustalenia ojcostwa oraz wystąpić jednocześnie o alimenty, w tego rodzaju sprawach prawnicy z naszych kancelarii adwokackich również udzielają pomocy.

Ubieganie się o zaprzeczenie ojcostwa

Mężczyzna, który znajduje się w związku małżeńskim – nawet gdy nie mieszka już z żoną – zawsze uważany jest za ojca dziecka, ponieważ działa zasada domniemania ojcostwa męża matki. Domniemanie to można jednak obalić przeprowadzając postępowanie sądowe, w którym wsparciem będzie adwokat.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w okresie sześciu miesięcy od dnia, w którym uzyskał informację od żony o narodzeniu dziecka. W takim postępowaniu konieczne jest dostarczenie dowodów antropologicznych, które muszą być poprzedzone dowodem z grupowego badania krwi. W postępowaniach o unieważnienie ojcostwa nasi adwokaci zapewniają obsługę prawną również matki dziecka, jak i samego dziecka, gdy uzyska już pełnoletność.