Rozwód

Sprawy rozwodowe, w związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wymagają zazwyczaj rozstrzygnięcia kilku aspektów, a mianowicie istnienia przesłanek rozwiązania związku małżeńskiego tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ustalenia kwestii wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci, ustalenia kontaktów z dziećmi, podziału majątku pomiędzy małżonkami czy alimentów na rzecz jednego z małżonków.

W tym zakresie prawa rodzinnego nasza warszawska kancelaria adwokacka, jak i również filie adwokackie Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Pruszków, oferują prowadzenie czynności przedprocesowych zmierzających do uzgodnienia wszystkich kwestii wskazanych powyżej, celem polubownego i szybkiego zakończenia wytoczonego powództwa. W przypadku braku możliwości polubownego określenia przez strony wszystkich czy niektórych kwestii wskazanych powyżej, przygotowujemy pozew wraz z bardzo istotnymi w takich sprawach wnioskami o zabezpieczenie powództwa, dotyczącymi zazwyczaj kontaktów z dzieckiem, alimentów w trakcie postępowania, alimentów celem zaspokojenia potrzeb rodziny.

W przypadku występowania po stronie pozwanej, prezentujemy klientowi możliwości i warianty oponowania przeciwko zgłaszanym przez stronę powodową wniosków. Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie rozwodów, znajduje się w zakładce usługi, a następnie ikonka prawo cywilne.

 

Jaką pomoc oferuje adwokat w sprawie o rozwód?

W trakcie prowadzonej sprawy adwokat udziela wsparcia swojemu Klientowi i pomaga w działaniach dotyczących:

 

Jak przebiega postępowanie rozwodowe?

  1. Złożenie pozwu – osoba, która pragnie wszcząć postępowanie rozwodowe, powinna przygotować stosowny pozew, zawierający wszelkie niezbędne informacje, w tym żądania, a następnie złożyć go we właściwym sądzie okręgowym, co do zasady według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli co najmniej w okręgu tego sądu jedno z nich zamieszkuje;
  2. Przesłanie pozwu – gdy pozew spełnia wymogi formalne, właściwy sąd przesyła odpis stronie pozwanej, która ma zazwyczaj dwa tygodnie na przedstawienie swojego stanowiska w postaci odpowiedzi na pozew. Umożliwia to przedstawienie własnej wersji zdarzeń i przyczyn rozkładu pożycia, a także ustosunkowanie się do pozostałych kwestii żądania alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi.
  3. Rozprawa rozwodowa – sprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych, zazwyczaj w pierwszym terminie, w zależności od stanowisk stron, następuje przesłuchanie informacyjne, a następnie sąd przeprowadza pozostałe dowody;
  4. Postępowanie dowodowe – jego celem jest stwierdzenie czy pomiędzy stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a także ustalenie okoliczności, które do tego doprowadziły. Ponadto, w ramach postępowania dowodowego, strony przedstawiają swoje żądania, wnioski, a także dowody i twierdzenia.
  5. Orzeczenie rozwodu – po zamknięciu rozprawy sąd wydaje orzeczenie zarówno w zakresie rozwodu, jak i pozostałych żądań zgłoszonych w pozwie.

 

Kiedy warto starać się o rozwód z orzekaniem o winie?

Z pewnością o rozwód z orzeczeniem o winie warto starać się, jeśli istnieją konkretne przesłanki do podjęcia takich działań. Wśród nich, można wyróżnić m.in. przemoc, agresywne zachowania, zdradę, nałogi czy brak dbałości o sprawy rodziny, ze strony współmałżonka. Wtedy warto skorzystać z pomocy adwokata z Warszawy, który pomoże sporządzić wszelkie wnioski i przygotować niezbędne dokumenty.

Orzeczenie o winie warto rozważyć, gdy wskutek rozwiązania małżeństwa za porozumieniem stron, doszłoby do znacznego pogorszenia sytuacji materialnej strony nieponoszącej odpowiedzialności za rozwód. Małżonek niewinny za rozkład pożycia, za pośrednictwem adwokata, może ubiegać się o dożywotnie alimenty od strony uznanej za winną, nawet jeśli jej sytuacja finansowa nie świadczy o niedostatku.

Orzeczenie o winie może być pomocne także wtedy, gdy dochodzi do konfliktów dotyczących podziału wspólnego majątku. W takim przypadku, sąd powinien rozdysponować go proporcjonalnie pomiędzy osobę winną i niewinną.

 

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Aby uzyskać prawo do opieki nad dziećmi, strona powinna wykazać, że posiada predyspozycje materialne, w tym m.in. stałe miejsce zamieszkania i stabilną, stałą pracę, która pozwala mu zapewnić dziecku odpowiednie warunki w zakresie potrzeb materialnych. Kluczowa jest także więź między rodzicem a dzieckiem.

Warunki te dotyczą zarówno spraw za porozumieniem stron, jak i z orzeczeniem o winie. Warto jednak pamiętać, że wina małżonka, nie stanowi powodu do odebrania bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej, choć sąd uwzględnia, czy zachowania strony, nie stanowią przeszkody do zajmowania się dziećmi.

Miejsce zamieszkania dziecka lub pobytu dziecka po rozwodzie

W zależności od tego, czy sprawa prowadzona jest z orzeczeniem o winie, czy nie, sąd może podjąć różne kroki dotyczące miejsca zamieszkania dziecka.

Kluczowym elementem jest fakt, czy wskutek rozwodu podjęto decyzję o ograniczeniu lub odebraniu władzy rodzicielskiej jednej ze stron. Jeśli oboje rodziców posiada pełne prawo do opieki nad małoletnim, mogą oni wspólnie przedstawić tzw. plan wychowawczy i określić w nim miejsce stałego zamieszkania dziecka oraz miejsce jego tymczasowego pobytu.

Jeśli jednak któraś ze stron została pozbawiona praw rodzicielskich bądź władza ta została ograniczona, wtedy sąd biorąc pod uwagę stanowiska stron i adwokatów, predyspozycje materialne rodziców oraz dobro dziecka, określa miejsce jego zamieszkania.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania na który się zdecydować?

Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie nie wiąże się z koniecznością udowodnienia odpowiedzialności za rozpad małżeństwa którejś ze stron. W takim przypadku, wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie, o ile strony nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, a całkowity rozkład pożycia małżeńskiego został jasno przedstawiony przez strony i ich adwokatów, a także potwierdzony przez sąd.

Nawet jeśli konieczne jest uwzględnienie kwestii związanych z określeniem władzy rodzicielskiej czy miejscem zamieszkania dzieci, sprawy rozwodowe bez orzekania o winie zwykle trwają krócej niż sprawy, w których wina spoczywa na jednym z małżonków. Wspólny majątek przeważnie zostaje podzielony proporcjonalnie, a strony zwykle nie posiadają wobec siebie zobowiązań finansowych w postaci świadczeń alimentacyjnych.

Rozwód z orzeczeniem o winie zwykle rodzi inne konsekwencje niż standardowa rozprawa, bez wskazywania winnego. Może zostać zasądzony, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Wiąże się to jednak z dodatkowymi elementami, jakie należy uwzględnić przy złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem adwokata. Sama rozprawa także nabiera innego charakteru, ze względu na konieczność zweryfikowania faktów oraz dowodów świadczących o ewentualnej winie, a także ustalenie obowiązku alimentacyjnego wobec małżonka uznanego za niewinnego. Wszystkie te elementy powodują, że postępowanie trwa znacznie dłużej niż sprawa za porozumieniem stron.