tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Rozwód

Sprawy rozwodowe w związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wymagają zazwyczaj rozstrzygnięcia kilku aspektów, a mianowicie istnienia przesłanek rozwiązania związku małżeńskiego tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ustalenia kwestii wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci, ustalenia kontaktów z dziećmi, podziału majątku pomiędzy małżonkami czy alimentów na rzecz jednego z małżonków.

W tym zakresie prawa rodzinnego nasza warszawska kancelaria adwokacka, jak i również filie adwokackie Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Pruszków oferujemy prowadzenie czynności przedprocesowych zmierzających do uzgodnienia wszystkich kwestii wskazanych powyżej celem polubownego i szybkiego zakończenia wytoczonego powództwa. W przypadku braku możliwości polubownego określenia przez strony wszystkich czy niektórych kwestii wskazanych powyżej przygotowujemy pozew wraz z bardzo istotnymi w takich sprawach wnioskami o zabezpieczenie powództwa, dotyczącymi zazwyczaj kontaktów z dzieckiem, alimentów w trakcie postępowania, alimentów celem zaspokojenia potrzeb rodziny.

W przypadku występowania po stronie pozwanej prezentujemy klientowi możliwości i warianty oponowania przeciwko zgłaszanym przez stronę powodową wniosków. Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie rozwodów znajduje się w zakładce usługi, a nastepnie ikonka prawo cywilne.

Jaką pomoc oferuje adwokat w sprawie o rozwód?

 • udzielanie porad prawnych (ustnie i pisemnie), co pozwala w wielu przypadkach rozwiązać problem związany z postępowaniem przedsądowym;
 • przygotowanie pism procesowych (np. pozwów lub odpowiedzi na pozwy, wniosek o zabezpieczenie alimnetów czy kontaktów), poprawnych pod kątem formalnym i merytorycznym;
 • złożenie pozwu do właściwego sądu;
 • reprezentowanie strony w trakcie sprawy rozwodowej.

W trakcie prowadzonej sprawy adwokat udziela wsparcia swojemu Klientowi i pomaga w działaniach dotyczących:

 • rozwiązanie związku małżeńskiego - bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie – w wyroku sprawy o rozwód zawsze ujęte jest orzeczenie o winie (chyba, że obie strony zgodzą się na postępowanie bez orzekania o winie). Okoliczność ta będzie miała znacznie dla ewentulanego żądania drugiej strony w zakresie alimnetów;
 • władza rodzicielska nad małoltenimi dziećmi stron, w tym ustalenie ich miejsce zamieszkania - okoliczność ta jest nie tylko istotna z punktu widzenia kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej, ale równiez kwestii aliemntów;
 • kontakty z małoletnimi dziecmi stron - okoliczność ta oprócz zasadniczej kwesti dotyczącej samych kontaktów i zasad ich odbywania się, ma bardzo duże znacznie dla kwestii wysokości alimentów;
 • alimnety na rzecz małoletnich dzieci stron - bardzo istotny element postępowania rozwodowego mający na celu zagwarantować dzieciom godne warunki życia;
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania dokonuje się w sytuacji gdy stron zamierzają po rozwodzie mieszkać razem, a jednocześnie niezbednym jest poczynienie ustaleń w zakresie sposóbu korzystania z poszczególnych pomieszczeń w domu;
 • podziału majątku – wraz z rozwiązaniem małżeństwa zachodzi konieczność rozdziału majątku wspólnego.  Przedmiotowe może być przedmiotem postępowania w sprawie o rozwód, jadnakże dotyczy to sytuacji gdy strony dojdą do porozumienia w tym zakresie w przeciwnym razie niezbędne będzie wytoczenie odrębnej sprawy przed sądem rejonowym.

Jak przebiega postępowanie rozwodowe?

 1. Złożenie pozwu – osoba, która pragnie wszcząć postępowanie rozwodowe powinna przygotować stosowny pozew, zawierający wszelkie niezbędne informacje, w tym żądania, a następnie złożyć go we właściwym sądzie okręgowym co do zasady według ostatniego współnego miejsca zamieszkania małżonków jeżeli co najmniej w okręgu tego sądu jedno z nich zamieszkuje;
 2. Przesłanie pozwu – gdy pozew spełnia wymogi formlane, właściwy sąd przesyła odpis stronie pozwanej, która ma zazwyczaj dwa tygodnie na przedstawienie swojego stanowiska w postaci odpowiedzi na pozew. Umożliwia to przedstawienie własnej wersji zdarzeń i przyczyn rozkładu pożycia, a także ustosunkowanie się do pozostałych kwestii żądania alimnetów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi.
 3. Rozprawa rozwodowa – sprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych, zazwyczaj na pierwszy terminie w zależności od stanowisk stron następuje przesłuchanie informacyjne, a następnie sąd przeprowadza pozostałe dowody;
 4. Postępowanie dowodowe – jego celem jest stwierdzenie czy pomiędzy stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a także ustalenie okoliczności, które doprowadziły do tego. Ponadto w ramach postępowania dowodowego strony przedstawiają swoje żądania, wnioski, a także dowody i twierdzenia.
 5. Orzeczenie rozwodu – po zamknięciu rozprawy sąd wydaje orzeczenie zarówno w zakresie rozwodu, jak i pozostałych żądań zgloszonych w pozwie.