tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Pracodawca zawsze może rozwiązać umowę o pracę ? Rozwiązanie umowy o pracę ustnie, za pośrednictwem faksu, sms-a, e-maila czy też telefonicznie.

Postawione pytanie może wydać oczywiste i wiele osób wskaże, że są sytuacje kiedy ich zdaniem pracodawca umowy o pracę rozwiązać nie może. Nic bardziej mylnego. W związku z pojawiającymi się w praktyce pytaniami o możliwość rozwiązania umowy o pracę np. w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wypoczynkowy zasadnym staje się z uwagi na doniosłość i skutki czynności dla pracownika udzielenie odpowiedzi na przedmiotowe.

Należy podnieść, iż przepis art. 41 kp dotyczący m.in. urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego wskazuje, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Tym samym przedmiotowy przepis jednoznacznie wskazuje na prawo pracodawcy w powyższych sytuacjach do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia.

Jednocześnie należy podkreślić, że należy odróżnić możliwość wypowiedzenia umowy o pracę czy też rozwiązania bez wypowiedzenia od zgodności takiej czynności prawnej z przepisami prawa. Dlatego też nawet jeżeli np.: przebywamy na zwolnieniu lekarskim i otrzymaliśmy od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę to nie możemy posiłkując się powyższym art. 41 kp uznawać, że przedmiotowe jest nieskuteczne. Wręcz przeciwnie jeżeli nie wniesiemy w terminie 7 dni pozwu do sądu pracy wówczas stanie się ono skuteczne, a możliwość przywrócenia terminu do wniesienia pozwu będzie zapewne trudne czy też niemożliwe. Oczywiście, że w takiej sytuacji, w przypadku wniesienia pozwu jesteśmy już z tego powodu na lepszej pozycji niż pracodawca ponieważ pierwszym z zarzutów, który podniesiemy będzie naruszenie przez pracodawcę powyżej przywołanego przepisu prawa. Jednak musimy zawsze pamiętać, że to nie my jesteśmy od rozstrzygania czy wypowiedzenie umowy o pracę, czy też rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest zasadne, a sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Ponadto musimy pamiętać, że nie możemy nie odebrać wypowiedzenia umowy o pracę czy też rozwiązania bez wypowiedzenia będąc np.: na zwolnieniu lekarskim ponieważ przedmiotowe po dwukrotnej awizacji zgodnie z treścią art. 61 § 1 kc w zw. z art. 300 kp stworzy domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z treścią oświadczenia woli i spowoduje rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia pozwu do sądu pracy. Pracownik w takiej sytuacji musiałby skutecznie udowodnić, że nie miał możliwości zapoznania się z treścią tego oświadczenia woli. Przy czym nie może dowodzić, że nie zapoznał się z treścią oświadczenia dlatego, że w sposób zamierzony nie odebrał oświadczenie woli pracodawcy.

Odnosząc się do kwestii możliwości rozwiązania umowy o pracę ustnie czy za pośrednictwem e-maila, sms-a, telefonicznie, faksem należy wskazać, że zgodnie z art. 60 kc wola osoby dokującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, która ujawnia tę wolą w sposób dostateczny czyli gdy pracodawca oświadcza w sposób wskazany powyżej jednoznacznie, że rozwiązuje umowę o pracę. Oświadczenie to jest skutecznie złożone drugiej stornie z chwilą gdy mogą się zapoznać z tym oświadczeniem - art. 61 § 1 kc. Tym samym musimy pamiętać, że jeśli otrzymamy oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę w jeden z powyższych sposób zasadnym jest wniesienie pozwu do sądu pracy w ustawowym terminie – art. 264 kc. Takie rozwiązanie umowy o pracę choć sprzeczne z art. 30 § 3 kp będzie skuteczne jeśli nie wniesiemy pozwu do sądu pracy. W takiej sytuacji pierwszym zarzutem będzie naruszenie art. 30 § 3 kp to jest obowiązku stron rozwiązywania umów o pracę (za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia) na piśmie.