tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Rozwód - uwagi ogólne

W wielu przypadkach sprawa rozwodowa jeszcze przed złożeniem pozwu czy konsultacją prawną u adwokata traktowana jest jako niezbyt skomplikowane postępowanie, które z góry zakończy się orzeczeniem rozwodu, zakładanych kontaktów, alimentów czy sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, a także określeniem pełnej władzy rodzicielskiej i ustaleniem miejsca zamieszkania małoletnich dzieci. Tak oczywiście może przebiegać sprawa rozwodowa po warunkiem, że strony jeszcze przed wniesieniem pozwu lub po jego wniesieniu osiągną porozumienie we wszystkich wskazanych powyżej kwestiach czy też w znacznej części tych kwestii - oczywiście większość z nich dotyczy sytuacji posiadania przez strony małoletnich dzieci. 

Sytuacja się jednak zazwyczaj komplikuje, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia i otrzymania pozwu o rozwód, a w nim żądania orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednej ze stron (oczywiście w tym zakresie ciężar dowodu ciąży na stronie, która domaga się takiego orzeczenia), a w konsekwencji możliwości domagania się alimentów przez małżonka na jego rzecz - art. 60 krio, które mogą zostać zabezpieczone na czas trwania postępowania sądowego na podstawie art. 27 krio, ustalenia miejsca zamieszkania małoletnich dzieci w miejscu zamieszkania wnoszącego pozew, a w konsekwencji żądania alimentów na rzecz małoletnich dzieci, które ustalane są przez pryzmat możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanych i usprawiedliwionych potrzeb małoletnich - art. 135 § 1 krio i które również mogą zostać zabezpieczone już na czas trwania postępowania sądowego. 

Oczywiście w przypadku żądania alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron nie decyduje sama treść żądania o ustalenie miejsca zamieszkania, a okoliczności faktyczne dotyczące strony, z którą dzieci faktycznie mieszkają. W tym zakresie również występują sytuacje sporne w zakresie rozstrzygnięcia jak np. wspólne zamieszkanie małżonków i dzieci. Kwestia ta będzie przedmiotem kolejnych postów dotyczących rozwodu. 

Następnym elementem są kontakty, które w przypadku wyprowadzenia się jednej ze stron ze wspólnie zajmowanego mieszkania mogą wymagać wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w toku postępowania sądowego np. w sytuacji gdy naszym zdaniem druga strona utrudnia nam kontakty z dzieckiem czy też nie odbywają się one z taką częstotliwością jakbyśmy oczekiwali. 

Ważne i często sporne kwestie to również określenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, w szczególności dotyczące prawa do współdecydowania o zdrowiu dziecka czy edukacji, wyjazdach zagranicznych dziecka, uzyskiwania informacji o zdrowiu dziecka i edukacji czy określenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania na czas wspólnego zamieszkania.  

Należy również wskazać, że Sąd zazwyczaj nie dokona podziału majątku małżonków przy braku porozumienia pomiędzy stronami w tym zakresie, a tym samym niezbędne będzie prowadzenie odrębnego postępowania sądowego, co w sytuacji posiadania przez strony majątku, w tym w postaci nieruchomości będzie wymagać powołania biegłego sądowego.     

Ponadto może powstać sytuacja gdy to my wnosimy pozew o rozwód, a druga strona powołując się na przesłankę negatywną - art. 56 § 3 krio oświadczy, że nie wyraża zgody na rozwód i wnosi o oddalenie powództwa.   

Należy również pamiętać, że Sąd nie orzeknie rozwodu w sytuacji gdy z materiału dowodowego nie będzie wynikać, że pomiędzy stornami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. 

Powyższe okoliczności wskazują, że postępowanie w sprawach o rozwód jest faktycznie wielowątkowym i nie zawsze nieskomplikowanym postępowaniem sądowym, które wymaga od stron przygotowania i następnie przedstawienia szeregu twierdzeń i dowodów celem wykazania dochodzonych żądań.

Oczywiście wskazane powyżej kwestie dotyczące miejsca zamieszkania dziecka, alimentów na rzecz dziecka i małżonka, kontaktów czy władzy rodzicielskiej mogą być przedmiotem odrębnego późniejszego postępowania sądowego i żądania zmiany w poszczególnych kwestiach, jednakże przedmiotowe wymagają jak np. w przypadku alimentów zaistnienia istotnej zmiany stosunków od momentu uprawomocnienia się sprawy rozwodowej - art 138 krio. 
 
Podstawa  Prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 r. poz. 2082)
(stan prawny na dzień 10 października 2016 r.)